Hinder vid överlämning i projekt : Projektledares upplevelser av överlämning till interna mottagare

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning: Överlämningen är en viktig del av slutfasen i ett projekt. Det är då projektresultatet lämnas över till den som ska förvalta det: den interna mottagaren. Hur överlämningen går till blir därför avgörande för projektet och resultatets framgång. Trots detta finns det lite forskning om överlämning till just intern mottagare. Inom den offentliga sektorn hittar man projekt inom många olika områden, vid exempelvis förändringsarbeten eller när man ska samverka med andra myndigheter. I denna studie undersöks vilka hinder projektledare i kommunal miljö upplever vid överlämning av bygg- och anläggningsprojekt till intern mottagare. För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer med totalt åtta projektledare från den tekniska förvaltningen på Karlstads kommun. Analysen av data utfördes i två steg. Det första steget besvarade studiens forskningsfråga. Sju hinder identifierades: att driften inte är med i hela processen, omsättning av personal, otydlighet kring styrning, otydlighet kring förvaltarens behov, de individuella projektens särdrag, svårt att identifiera intern mottagare och tidsbrist. I det andra steget gjordes en analytisk jämförelse med tidigare forskning om hinder i överlämningsfasen. Vissa upptäckter kunde stödjas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)