Mobilapplikation för träning av häst

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Sammanfattning: De allra flesta som tränar hästar gör det för att i något syfte öka hästens prestationsförmåga. När hästen är rätt tränad för sin uppgift minskar skaderisken hos både häst och ryttare. Rätt träning främjar hållbarheten på lång sikt. Med en pulsmätare anpassad för användning på häst är det möjligt att utläsa vilken intensitet träningen har och anpassa den för att få den effekt man önskar. Med konditionstest för häst kan man sedan utvärdera om träningen haft avsedd effekt. En enkel mobilapplikation anpassad för konditionsträning av ridhäst skulle kunna leda till en ökad medvetenhet kring träning och träningsintensitet hos människor som tränar ridhästar. Målgruppen för detta arbete är människor som på olika nivå tränar ridhästar. Materialet i detta arbete skall kunna användas som hjälp vid utvecklande av en mobilapplikation. Den tänkta applikationen skulle kunna ha liknande funktioner som träningsapplikationer för människor men anpassas till träning av ridhäst. Förutsatt att hästens energiintag och träningsintensitet är kontrollerat kan man med hjälp av ett verktyg för beräkning av energiförbrukning veta om hästen får i sig rätt ungefärlig mängd energi i förhållande till vad den förbrukar. På så sätt får användaren av verktyget information om att hästen till exempel får ett överskott av energi. Syftet med studien var att beskriva en del av de fysiologiska basdata och de mätvärden som behövs för att utveckla en mobil applikation för konditionsträning, konditionstest och energiförbrukning hos ridhäst. Exempel på konditionstest, verktyg för bedömning av träningsintensitet och beräkningar för hästens ungefärliga energiförbrukning i arbete har tagits fram och exempel på användning av dessa beskrivs. Studiens frågeställning var: Vilka fysiologiska basdata och mätvärden behövs för att uppskatta en hästs kondition och energiförbrukning i arbete? Studien har tagit fram fysiologiska basdata som är användbara vid bedömning av ridhästens kondition, träningsintensitet och energiförbrukning i träning. Exempel på konditionstest för häst, förslag på intensitetsfaser vid träning av häst och ett verktyg för kalkylering av ungefärlig energiförbrukning vid träning av häst har arbetats fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)