Första biten rätt

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Johan Härner; Isak Ciliz; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det här examensarbetet är utfört på Scania i Södertälje, avdelning 3393, byggnad 075.Avdelningen tillverkar kronhjul och pinjonger till centralväxlar. Första biten rätt innebär attsamtliga toleranssatta mått på det första bearbetade kronhjulet efter rigg hamnar inomtolerans. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka faktorer som påverkar det förstafrästa kronhjulet efter rigg. En handlingsplan kommer att skapas för att beskriva hur förstabiten rätt kommer att åstadkommas. Lösningen för att uppnå första biten rätt är att användastandardiserade korrigeringsvärden till fräsmaskinerna vid start av en ny order.Korrigeringsvärden är de parametrar i fräsprogrammet som används för att göra ändringar ifräsmaskinerna. För att kunna använda standardiserade korrigeringsvärden till fräsmaskinenkrävs att samtliga processer som är innan fräsmaskinen repeterar med hög noggrannhet.Vanliga fel på kronhjulen vid fräsning efter riggning är kuggtjocklek, ingreppsvinkel samtspiralvinkel. Dessa fel beror på fräsen och är troligen en funktion av hur väl de tidigareprocesserna repeterar. Därför har de processerna som är innan fräsmaskinen undersökts medolika tester. Testerna har resulterat i en handlingsplan i form av en pyramid som steg för steginstruerar om vad som måste göras för att nå målet med första frästa kronhjul efter rigg inomtolerans.Pyramiden innehåller stegen basgeometri skär, toppgeometri skär, fräskropp, bygga fräs,ämnen, rigga fräsmaskin, korrigeringsvärden.Basgeometrierna på skären måste kunna vara homogena om första frästa biten skall hamnainom tolerans. Vid variationer av basgeometrin finns risk för att skären kommer att hamnaolika i maskinfixturerna och fräskropparna.Toppgeometrierna på skären är de ytor som gör den faktiska bearbetningen av kronhjulen.Dessa ytor måste vara inom tolerans.Fräskropparna måste kunna kontrolleras och vid behov justeras så att samtliga fräskroppar ärlikvärdiga.Genom att bygga fräsen med hjälp av passbit och indikatorklocka kan fräshöjden bestämmaspå några tusendelars millimeter.De ämnen som kommer till fräsmaskinen från svarven måste vara väl definierade så att intevariationer på ämnet utgör hinder för fräsningen.Riggningen av fräsmaskinen skall utföras efter en riggstandard på ett sådant sätt att det går attrepetera och kontrollera.När de första sex stegen i pyramiden är uppfyllda är det möjligt att börja fräsa. Genom attanalysera ett antal godkända kronhjul efter fräsningen kan de standardiseradekorrigeringsvärdena beräknas.När samtliga steg i den ovanstående handlingsplanen är uppfyllda bör målet med första frästakronhjul inom tolerans vara uppfyllt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)