Sexuellt våldsutsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund   Sexuellt våld är ett utbrett folkhälsoproblem som drabbar kvinnor över hela världen. Det sexuella våldet kan komma att påverka kvinnors fysiska och psykiska hälsa livet ut. I vården sker möten ständigt och för hälso- och sjukvårdspersonal ingår det i den professionella hållningen att oavsett omständigheter främja ett gott bemötande gentemot patienten. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i mötet med sexuellt våldsutsatta kvinnor, då mötet kan komma att påverka kvinnans möjligheter till stöd, återhämtning och tillit till vården. Syfte  Syftet med studien var att beskriva sexuellt våldsutsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården. Metod  En icke-systematisk litteraturöversikt genomfördes och resulterade i 15 vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna togs fram med hjälp av databaserna CINAHL och PubMed samt via manuella sökningar. De valda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag och analyserades med hjälp av integrerad analys.  Resultat Resultatet visade att positiva upplevelser och erfarenheter präglades av god kommunikation som genomsyrades av empati, respektfullhet och lyhördhet. I sin tur präglades negativa upplevelser och erfarenheter av okunskap hos personalen, dömande attityder och väntetid. Likaså lyftes lugn och avskild vårdmiljö, möjlighet att välja personal samt tillräcklig uppföljning och stöd som faktorer som saknades i mötet.  Slutsats Sexuellt våldsutsatta kvinnor hade både positiva och negativa upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvården och flera aspekter saknades i mötet. Med hjälp av ökad kunskap om kvinnors utsatthet och förbättrad förståelse för sexuellt våldsutsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter kan nya riktlinjer kring omhändertagandet utformas och därmed förbättra vården och lindra lidande.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)