Ungdomars drogvanor och attityder till narkotika och missbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Författare: Sandra Lindberg; [2012]

Nyckelord: missbruk; droger; ungdomar; attityder;

Sammanfattning: Denna C-uppsats är inspirerad av en kvantitativ ansats om åländska ungdomars attityd till narkotika och missbruk samt lite om deras illegala drogvanor, alltså inte tobaks- och alkoholvanor. Syftet är att belysa hur högstadieungdomar på Åland resonerar kring olika frågor om narkotika och missbruk samt lite om hur deras illegala drogvanor ser ut idag. Undersökningen är gjord på åttondeklassister, det vill säga 14- 15 åriga ungdomar.Studien är utförd på nästan alla högstadieskolor på Åland, totalt fem stycken. Studien bygger bland annat på faktorer som attityd till narkotika och missbruk, drogvanor, könsskillnader, debutålder, hur och var eleverna får tag på narkotika samt om det finns något samband mellan dessa.Resultaten från studien har visat att majoriteten av åländska elever i årskurs åtta aldrig har testat narkotika, dock finns det några som har testat samt vissa som funderar på att göra det. Den mest förekommande orsaken till varför de har testat är på grund av nyfikenhet. Attityden till narkotika bland ungdomar i åldern 14-15 år är mestadels positiv, där de flesta vet att det är farligt, onödigt och korkat. Dock finns det några som inte anser att det är så farligt, att det är ”coolt” samt att det är ett sätt att umgås, vilket tyder på en negativ attityd till narkotika. Flera av ungdomarna anser även att cannabis inte är lika farligt som andra droger och några anser dessutom att detta borde legaliseras.Nyckelord: droger, högstadieelever, attityder, missbruk

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)