Affärsänglar och Entreprenörer ur ett Förtroendeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Forskningsfråga: Vilken effekt har förtroende för entreprenören på affärsänglars investeringsbeslut? Syfte: Att bidra till forskningsområdet affärsänglar och hjälpa entreprenörer genom att skildra förtroendets del i investeringsbeslutet. Metod: Studien har förhållit sig till en cross-sectional design och genom deduktion och komparativ analys har vi lyckats relatera våra resultat till befintliga teorier i litteraturen. Datainsamlingen är från programmet Draknästet och har kodats enligt ett strukturerat observationsschema. Teoretiska perspektiv: Teorin behandlar inledningsvis investeringsmöjligheter och pitchande. I en senare del presenteras huvudämnet förtroende inkluderat affärsängel-entreprenör relationen, vikten av förtroende, förtroendebeteenden samt en guide för entreprenörer. Resultat: Det empiriska materialet består av beräknade medelvärden för olika beteenden samt en fördelning av förtroende-dimensioner och kategorier relaterade till olika utfall. Slutsats: Studien har kommit till slutsatsen att det finns en relation mellan upplevt förtroende och utfall - i båda riktningar. Studien har bevisat att kommunikativ oförmåga är en stor fallgrop och att, kopplat till positiva utfall, pålitliga entreprenörer favoriseras av affärsänglar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)