Faktorer inom sjuksköterskans arbetsområde som påverkar patientsäkerheten på sjukhus : En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesroll innebär ett arbete med både hälsofrämjande och preventionssyfte. Det innehåller också en mängd etiska val och prioriteringar i arbetet som kan omfatta konsekvenser vid fel beslutsfattande. Patientsäkerheten är ett ämne som uppkommer i sjuksköterskans arbete, som syftar på att de patienter som har en kontakt med hälso- och sjukvård inte ska skadas i dessa samband. Detta är grundstenen som ska skydda patienten mot både psykiska och fysiska vårdskador.    Syfte: Syftet är att beskriva faktorer inom sjuksköterskans arbetsområde som påverkar patientsäkerheten på sjukhus   Metod: En litteraturöversikt där åtta kvantitativa artiklar, två kvalitativa artiklar och tre mixad metod artiklar analyserades enligt Friberg (2012).    Resultat: Resultatet delades in i två kategorier och underliggande subkategorier. Den första kategorin är Sjuksköterskans arbetsklimat. Den andra kategorin är Sjuksköterskans mentala hälsa med subkategorierna Utbrändhet och stress och Sociala faktorer. Den tredje kategorin är Misstag och utebliven vård   Slutsats: Slutsatsen av litteraturöversikten presenterar att det finns faktorer inom sjuksköterskeyrket som påverkar patientsäkerheten på sjukhuset. Litteraturöversikten lyfter fram dessa faktorer för att minska riskerna inom patientsäkerheten. Författarna av arbetet anser att genom stöd och förändringar inom arbetsmiljön kan arbetsbelastningen hos sjuksköterskor minska vilket kan leda till att en mer patientsäker vård kan utföras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)