Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Under de senaste årtiondena har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat markant världen över och är idag en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. Inom landskapsplanering syns samband mellan det försämrade måendet och minskandet av gröna ytor när städer förtätas. Inom miljöpsykologin belyser Rachel Kaplan och Steven Kaplan, Patrik Grahn, Ulrica Stigsdotter och Jonathan Stoltz samt Roger Ulrich korrelationen mellan naturens och den kringliggande miljöns inverkan på nivån och upplevelserna av stress. I det här arbetet har Södra Rosendal (etapp ett) kritiskt granskas utifrån de nämnda teoretikernas perspektiv med avseende att förstå hur återhämtning kan erbjudas i bostadsnära gårdsmiljöer. Platsbesök som genomförts analyserades utifrån Grahn och Stigsdotters åtta upplevelsevärden som verkat som underlag för att skapa kvalitetssäkra gestaltningar. I det här arbetet har värdena sammanfattats och översatts till följande grundläggande karaktärer: lugn, vild, artdiversitet, utrymme, det allmänna, lustträdgården, festligt och kultur, för att sedan undersöka hur många värden bostadsgårdarna uppfyller. Målsättningen har varit att få förståelse för naturens, framför allt vegetationens, betydelse för mänskligt mående eftersom det som landskapsarkitekt är det viktigt att ha vetskap om detta vid argumentation för planering och gestaltning av hälsobringande miljöer. Vegetationens utformning lyfts som en viktig komponent i att skapa restorativa värden. Arbetet bidrar med kunskap om naturens effekter på människans hälsa och hur landskapsarkitekter kan jobba för att bidra till återhämtning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)