Föräldrars upplevelser av deras barns (0-6 år) fysiska aktivitet på fritiden och faktorer som påverkar denna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Hälsovetenskap

Författare: Malin Junerud; Sandra Olsson; [2010]

Nyckelord: Barn; fysisk aktivitet; föräldrar; syskon;

Sammanfattning: Tiden för lek har reducerats för dagens små barn genom att mer tid
spenderas på förskolan, mer tid spenderas framför teven och att barn
generellt sett har färre syskon. Barn är idag som minst aktiva den tid de
är lediga från skolan och föräldrar har mindre tid att uppmärksamma barnens
aktivitet. Då den spontana aktiviteten sjunker och passiviteten växer i och
med ökad ålder är det viktigt att främja och uppmuntra fysisk aktivitet i
barnets unga år. Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars
upplevelser av deras barns (0-6 år) fysiska aktivitet på fritiden och
faktorer som påverkar denna. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ
ansats och baseras på intervjuer med sex föräldrar. Intervjuerna
transkriberades och analyserades genom en manifest innehållsanalys. För att
samla bakgrundsdata besvarade informanterna även ett frågeformulär.
Resultat: Ur analysen växte temat Det formbara barnet. Temat indelades i de
två huvudkategorierna Förebilder och inspirationskällor samt Familjens
förutsättningar. Dessa delades även in i fem subkategorier. Konklusion:
Studien visade att barnet var mycket formbart gällande val och grad av
aktivitet. Barnet formades efter dennes förebilder och inspirationskällor
samt efter familjens förutsättningar. Familjemedlemmarna påverkade i stor
utsträckning barnets aktivitet genom att denne efterliknade och
inspirerades av sina föräldrar och syskon. Föräldrarnas roll var dels att
uppmuntra till aktivitet och dels att sätta gränser. Familjernas
förutsättningar varierade och påverkade i valet av aktiviteter. Föräldrarna
beskrev en tidmässig otillräcklighet i vardagen. På grund av detta bestod
barnets aktivitet framförallt av familjeaktiviteter på helgerna. Närhet
till trygga, lekanpassade miljöer och andra barn sågs som främjande för
barnets aktivitet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)