Kvinnor i bolagsstyrelser. En studie av internt jämställdhetsarbete inom Kappahl och Sandvik 1984-2013.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Författare: Clara Curman; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det här är en C-uppsats i ekonomisk historia där förändringen av andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser de senaste 30 åren undersöks. Debatten om införandet av en kvoteringslag är ständigt aktuell, särskilt i år, med anledning av det stundande riksdagsvalet. Därför det är relevant att studera hur förändringen av andelen kvinnor i bolagsstyrelser har sett ut över tid, och hur svenska bolag arbetar med jämställdhetsfrågan. Undersökningen är utformad som en kvalitativ studie av årsredovisningar, där jämställdhetsarbetet inom KappAhl och Sandvik undersöks, jämförs och relateras till andelen kvinnor i respektive bolags styrelse.

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra eventuella samband mellan andelen kvinnor i styrelserna och det kvalitativa interna jämställdhetsarbetet inom KappAhl och Sandvik över tid.

Med forskning kring betydelsen av kön i organisationer av Wahl m fl (2011) som teoretisk utgångspunkt analyseras det kvalitativa interna jämställdhetsarbetet i respektive bolag och relateras till andelen kvinnor i deras styrelser. Jämställdhetsarbete inom organisationerna som helhet är alltså av intresse, inte bara det jämställdhetsarbete som specifikt rör styrelserna. Genom att undersöka både de kvantitativa (det vill säga andelen kvinnor i styrelsen) och de kvalitativa delarna av det interna jämställdhetsarbetet skapas en helhetsbild av hur förändringen i bolagen har sett ut över tid. Statliga utredningar från den aktuella tidsperioden fungerar som en referensram att hänga upp bolagens jämställdhetsarbete på, som en jämförelse med hur den politiska samhällsdebatten kring frågan om jämställdhet i bolagsstyrelser förändrats över tid.

Analysen av det kvalitativa, interna jämställdhetsarbetet relaterat till förändringen av andelen kvinnor i styrelserna leder till slutsatsen att dessa två delar följs åt till viss del. Under åren då jämställdhetsarbetet inom bolagen är som störst, ökar också andelen kvinnor i styrelserna som mest. För Sandviks del sjunker dock andelen efter några år igen. Detta föranleder en diskussion om vilka skillnader mellan bolagen resultatet kan bero på.

Slutligen konstateras att för att åstadkomma en jämnare könsfördelning i svenska bolagsstyrelser inom en relativt snar framtid krävs troligtvis en skärpning av den gällande Svensk kod för bolagsstyrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)