Medskapande medborgardialog i planprocesser - En skenbar utveckling i Borås Stad

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Processen för den fysiska planeringen har förändrats och utvecklats över tid.1 Inslag av dialog har blivit allt viktigare i planeringspolicy och praktik.2 Den medskapande dialogen är ett sätt att uppnå ambitionerna om att inkludera resurssvaga grupper i samhället, motverka politisk exkludering och aktivt verka för allas rätt till delaktighet och inflytande samt de ökade krav som samhällsfrågornas ökande komplexitet och den sociala hållbarheten ställer.3 Det finns dock även en stark kritik mot den här utvecklingen som menar att medskapande processer ofta är skendeltagande där de som uppmuntras delta i själva verket inte har något inflytande.4 Mot den här bakgrunden undersöks vilka förutsättningar planeraren har för att möta behovet av medskapande och medborgarinflytande i stadsplaneringen och vilken roll planeraren i praktiken har i denna process. Syftet med studien har operationaliserats genom följande frågeställningar: 1) Hur ser planerare på sin roll i medskapande processer i stadsplaneringen? 2) Hur ser planerare på medborgarnas möjligheter till inflytande i stadsplaneringen? och 3) Vilka möjligheter anser planerare att de har för att möta behovet av medskapande och medborgarinflytande i stadsplaneringen? För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ litteraturstudie samt semistrukturerade intervjuer med 6 yrkesverksamma planerare och 1 tjänsteperson ansvarig för medborgardialog i Borås Stad genomförts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)