Rätten till marken. Vad finns under ytan?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Till följd av en omfattande ekonomisk tillväxt i framför allt Kina och Indien så har efterfrågan på metaller och mineraler ökat kraftigt på senare år. För svensk gruv – och mineralnäring som under decennier erfarit en distinkt nedgång har utvecklingen satt igång en extensiv tillväxt. Under kommande decennier tros antalet gruvor i Sverige öka flerfaldigt. Myndigheter och näringsliv ser positivt på en växande mineralnärings möjligheter att gynna såväl sysselsättning som landets möjligheter att ställa om till ett mer hållbart samhälle. I samband med en påbörjad gruvexpansion så har flera stora konflikter mellan gruvbolag och samer, som ofta bor på de berörda områdena, brutit ut. Flera sådana konflikter, som t.ex. i Kallak och Rönnbäck, har fått rikstäckande uppmärksammande. Denna uppsats Rätten till marken – Vad finns under ytan? försöker öka förståelsen för orsakerna till att dessa konflikter uppstår och de underliggande värderingar som dessa orsaker bottnar i. De två konflikterna i Kallak och Rönnbäck har använts som studieexempel för konflikter mellan samer och gruvbolag. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med samiska representanter, gruvbolag, myndigheter och forskare inom relaterade ämnen. Vidare genomfördes en dokumentsanalys. Empirin analyserades genom metoden kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visar på en omfattande skillnad i dels hur samer och gruvbolag uppfattar de studerade konflikterna och dels underliggande värderingar som dessa uppfattningar bottnar i. Gruvbolagen ser dessa konflikter som juridiska angelägenheter om tillgången till mark och dess resurser. Gruvbolagens ståndpunkt bottnar i en västerländsk syn på marken som en ekonomisk tillgång eller råvara. För samerna speglar dessa konflikter istället ett fortsatt kolonialt arv som pågått i många generationer. Samerna uppfattar inte marken som en materiell tillgång, utan som en viktig del utav deras kultur, dess folk och dem själva, och som har varit så under mycket lång tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)