Hur en digitalisering av valsystemet påverkar valdeltagare : en studie kring hur röstberättigade medborgare påverkas vid en digitalisering av valdeltagarprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: I denna studie undersöks en potentiell digitalisering av det svenska valsystemet. Utöver en undersökning kring vad en digitalisering av valsystemet innebär presenteras olika digitala valalternativ som finns till det traditionella valsystemet. Samtidigt samlas åsikter in från svenska valdeltagare om vad de tycker om dessa olika valsystem och vilket system som valdeltagarna anser uppfyller sitt syfte mest optimalt. Potentiella fördelar och nackdelar som kan uppstå för valdeltagare vid en digitalisering av röstningsprocessen, samt de primära skillnader som finns mellan det traditionella valsystemet kontra ett digitalt valsystem är även ett huvudområde inom denna studie. Avslutningsvis kommer det i denna studie att forskas kring vad som förhindrar digitaliseringen av valsystemet. All information har samlats in via en litteraturstudie samt en intervju med Valmyndigheten, som ansvarar för att svenska val ska fungera. Utöver detta har valdeltagare kontaktats via en enkät som har skapats för att samla in valdeltagares ställning till de olika valsystemen som presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)