Åtgärder för att minska risken för uppkomst av rörelseartefakter vid MR-undersökningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Inledning: Rörelseartefakter är patientrelaterade artefakter som uppstår på grund av patientens medvetna eller omedvetna rörelser vid magnetresonansundersökningar och anses vara den vanligaste typen av artefakter som försvårar diagnostiken och påverkar därmed patientsäkerheten negativt. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga olika åtgärder för att minimera risken för uppkomst av rörelseartefakter i magnetresonans-bilder. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt där tolv kvantitativa artiklar som söktes i databaserna PubMed och CINAHL ingick i analysen. Resultat: Resultatet visade att utökad muntlig information är ett effektivt och lättillgängligt alternativ som skulle kunna bidra till minskning av rörelseartefakter. Spasmolytiska och sederande läkemedel anses vara effektiva åtgärder. Dock krävs det enhetliga rutiner kring användandet av dessa läkemedel. Tekniska interventioner som taktila återkopplingar ses som en lovande metod med ett brett användningsområde då interventionen kan användas ihop med musik och/eller VR. Slutsats: Studien visade att utökad information samt medicinska interventioner ledde till minskning av rörelseartefakter i MR-bilder. Tekniska interventioner anses vara lovande metoder som skulle kunna minska risken för uppkomst av rörelseartefakter. Dock kan installation av dessa utrustningar vara svårgenomförd på grund av tekniska och ekonomiska skäl. En slutsats kunde dras att den ångest och oro som patienten upplever i samband med MR-undersökning anses vara en övergripande faktor för uppkomst av rörelseartefakter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)