Jehovas vittnen och media : två perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. Det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland. Arbetet undersöker samtliga artiklar, notiser och recensioner som nämner Jehovas vittnen i Hallandspostens digitala arkiv mellan 2009–2019. Studiens resultat visar på att de intervjuade vittnena till viss del upplever att media inte skildrar rörelsen korrekt och i vissa fall vinklat och med felaktiga fakta. Studiens resultat visar även på att tidningen Hallandsposten har beskrivit Jehovas vittnen på varierande vis. Däremot används få vittnen som källor i tidningsmaterialet mellan år 2009–2019 och en tendens att beskriva Jehovas vittnen som avvikande från den sekulära normen kan urskiljas. Resultatet analyseras med hjälp av Bruce Lincolns teori om maximering och minimering av religion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)