”En oreglerad värld” – En diskursanalytisk studie om otillåten påverkan mot förtroendevalda

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap kring otillåten påverkan mot förtroendevalda genom att undersöka och analysera hur problemet framställs av Brottsförebyggande rådet i deras kartläggningar av problematiken. Vidare syftar studien till att analysera hur de förtroendevalda framställer problemet. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av diskursanalys som teoretiskt perspektiv samt den metodteori som tillhör WPR som analysmodell. Metod: Brå:s kartläggningar och det transkriberade intervjumaterialet analyserades genom en diskursanalys med hjälp av Carol Bacchis analysmetod ”What’s the problem represented to be?” (WPR). Resultat: Efter utförd analys identifierades den övergripande framställningen av problemet som ett hot mot demokratin i både Brå:s kartläggningar och intervjumaterial. Vidare identifierades bakomliggande förgivettaganden i form av att otillåten påverkan i viss mån upplevs ingå i uppdraget som förtroendevald. De konsekvenser som identifierats av den rådande diskursen utgörs av en normförskjutning som skett inom problemområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)