Att identifiera sig med professionen men inte med organisationen : En empirisk studie av svenska revisionsbranschens alumner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att förklara vilka faktorer som har betydelse för alumners identifiering och benägenhet att bidra med fördelar vid fortsatt relation med deras tidigare arbetsgivare, revisionsbyråerna. Studien syftar även till att kartlägga om det finns en aktiv relation mellan revisionsbyrån och deras tidigare anställda. För att uppnå syftet utvecklades en teoretisk analysmodell med stöd från tidigare teori och forskning. Den teoretiska analysmodellen tillsammans med de framtagna hypoteserna prövades genom en enkätundersökning där totalt 198 respondenter deltog. Alla respondenter har tidigare varit anställda hos en revisionsbyrå. Analysen bygger på stegvisa multipla regressionsanalyser. Resultatet visar att personalpolicy och kommunikation har en positiv inverkan på alumners identifiering med den tidigare arbetsgivaren och är därmed mer benägna att bidra med fördelar. Deltagande visar sig ha en negativ påverkan på alumners identifiering. Examensarbetets resultat ger implikationer på att det finns förbättringspotential för att bygga ett starkt socialt kapital, där revisionsbyråer kan utvinna fördelar av en fortsatt relation med sina alumner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)