ÅTERERÖVRA VÄRDEN- En aktionsforskningsstudie banar väg för skolans

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Aktionsforskningsstudien syftar till att följa den process som påbörjas när lärarna underfokusgruppsintervjuer tolkar sitt uppdrag och skolans generella uppdrag. Studienförsöker synliggöra lärarnas implicita och explicita tankar kring skolans uppdrag(aktion 1). Genom analys av aktion 1 synliggörs ett frirum på Björksskolan som ledertill aktion 2, vilken syftar till att söka frirummet. Studiens intresse riktas mot attutforska om det på en Freinetinspirerad skola, Björksskolan finns ett intresse för attutforska frirummet. Aktionsforskningsstudien utforskar ett möjligt frirum för bådelärare och elever.Teori: Bergs (2003) teori om ett möjligt frirum vid tolkning av skolans uppdrag i relation tillrådande skolkultur används som begrepp för att synliggöra frirummet. Relationellateorier som synliggör hur eleverna ska få framträda som subjekt används. Biesta ochSäfströms teorier bidrar med tankar kring en jämställd pedagogik och elevens rätt attträda fram som subjekt, hur hen vill vara. Ljungblads (2016) relationella studie sombeskriver lärare som möter elever i nuet visar på möjligheter för lärarna på Björksskolansom beskriver ett bildningsideal och elevens rätt att bli till.Metod: Genom aktionsforskningsansatsen följs den process som startas upp genom aktion 1som leder fram till aktion 2. Aktion 1 utgörs av fokusgruppsintervjuer med 4-5 lärare ivarje lärarlag. Aktion 2 genomförs som gruppdiskussioner i form av brainstorming därlärarna får söka frirummet utifrån ramverket skolans Demokratiska uppdrag,Kunskapsuppdrag och Det kompensatoriska uppdraget.Resultat: Generellt visar resultatet i studien på ett tydligt intresse hos lärarna på Björksskolan föratt utnyttja frirummet. Bildningsperspektivet och människoblivandet står i centrum förlärarnas tankar. Därmed synliggörs inte bara ett frirum utan två, lärarnas frirum ochelevernas frirum. Lärarnas frirum beskrivs i lärarnas tolkning av uppdraget utifrån ettbildningsperspektiv och skolans värdegrund. Elevens frirum tar sig uttryck i ökadefrihetsgrader i Freinets anda genom ämnesintegrerat arbete som också genererar ökadlärartid för elever i behov av stöd. Lärarna drar slutsatsen att ökade frihetsgrader förelever ger mer kunskap än vad läraren avsett. I analysen framträder ävenkunskapskravens förmågor som möjliga att tolka genom skolans värdegrund. Dåframträder andra möjligheter för eleven att framträda som unik person.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)