Integrationsplattformar inom hälso- och sjukvård : Avgörande egenskaper vid investering av integrationsplattform

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Sammanfattning: Den här studien syftar till att undersöka och skapa en större förståelse för bakgrunden till val av integrationsplattform inom regionerna i Sverige. Integrationsplattformar inom hälso- och sjukvården är ett komplext område, delvis på grund av den politiska styrningen men även för att IT-hanteringen idag är decentraliserad. Författaren har tittat på valet som de olika regionerna har gjort utifrån strategiska, ekonomiska, tekniska, verksamhetsmässiga och kulturella egenskaper. Studien tittar även på skillnader beroende på om det är ett större respektive mindre landsting.   En integrationsplattform kan underlätta och agera en mellanhand samt låter systemen kommunicera med varandra utan att behöva en point-to-point koppling. Många av regionerna har en budget att förhålla sig till och vill bedriva sin verksamhet till så låg kostnad som möjlig utan att behöva påverka organisationen och deras processer. I dagsläget finns det ingen integrationsplattform som ligger i framkant till att stödja alla de olika behoven som de olika regionerna har och därav kommer varje region finna den lösning som är bäst för regionen.   I jämförelse med tidigare studier där de strategiska egenskaperna visas det att i den här studien att det främst de ekonomiska egenskaperna inom den offentliga verksamheten som är av störst betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)