Motivation till ett rökfritt liv : En undersökning om vad som motiverar en grupp svenska ungdomar till att sluta röka

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Att sluta röka är inte en lika lätt och enkel process för alla. Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för varför rökare vill lägga av med rökningen. Detta undersökte vi utifrån en urvalsgrupp av ungdomar mellan 20-28 år. För att få en ytterligare fördjupad förståelse valde vi att analysera de strategier i den transteoretiska modellen, som respondenterna tagit sig igenom för att komma vidare i förändringsprocessen. Dessutom analyserade vi huruvida respondenternas motivationsfaktorer till att sluta röka var påverkade av inre eller yttre motivation. Vi kom fram till att de främsta orsakerna var sjukdomsrelaterad rädsla och fysisk välbefinnande, majoriteten av de vi intervjuade ansåg som de viktigaste faktorerna. Det kom även fram andra faktorer såsom kostnad, sociala och estetiska faktorer som påverkat beslutet av att sluta röka. De mest använda strategier ansågs vara socialt stöd och stimulikontroll. I analys av respondenternas tankegångar under avvänjningsprocessen kom vi även fram till att yttre motivation kan förändras till inre motivation ju längre man har kommit i sin process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)