Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen idag : En ideologikritisk analys av "LasseMajas Detektivbyrå" med fokus på hur mångkulturen framställs och värderas

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sammanfattning: Syftet med den här undersökningen är att undersöka vilka värderingar och attityder till det svenska samhällets månkulturalitet som speglas i skönlitteraturen idag, hur det kan påverka läsaren, samt hur det överrensstämmer med de värderingar kring ämnet som vår skola vill förmedla och föra vidare till sina elever. Det görs genom en ideologikritisk analys av det valda materialet som i detta fall utgörs av fyra böcker ur bokserien "LasseMajas Detektivbyrå" skrivna av författaren Martin Widmark. Analysen fokuserar på hur karaktärer med utländsk bakgrund framställs i böckerna. Resultaten av analysen visar att de förekommande karaktärerna med utländs bakgrund framställs som stereotypa i materialets alla böcker. Dock dras slutsatsen att det inte vilar en negativ värdering kring att de framställs på detta sätt, eller vårt mångkulturella samhälle som de representerar. Snarare försöker författaren uppmärksamma samt lyfta olikheter och visa hur de berikar vårt samhälle. Genom att hans böcker har ett enkelt språk samt ger extra stöd med hjälp av illustrationerna blir de lättillgängliga för en stor läsarkrets, vilket gör att han sprider dessa positiva värderingar kring mångkulturen till ett stort antal barn och ungdomar. Värderingarna som böckerna förmedlar stämmer bra överrens med skolans värdegrund och kan därigenom anses vara goda exempel på skönlitteratur att lyfta in i skolans verksamhet idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)