Arbetsgivarens omplaceringsrätt - Omfattningen, begränsningarna och kravet på godtagbara skäl

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om arbetsgivarens omplaceringsrätt i fråga om dess omfattning och inskränkningar. Utöver detta innehåller den en diskussion om hur möjligheterna att genomföra omplaceringar skulle påverkas av ett allmänt krav på godtagbara skäl. Arbetsgivare anses i princip ha fri rätt att omplacera arbetstagare, under förutsättning att det sker inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Denna rätt är dock inskränkt i och med bestämmelser i lagstiftning och avtal samt genom rättspraxis. Exempel på sådana inskränkningar är DISKL, kravet på vägande skäl vid förflyttningar i AB 11 och bastubadarprincipen som tillkom i AD 1978:89. Mot slutet av uppsatsen är det möjligt att konstatera att effekterna av ett allmänt krav på godtagbara skäl för omplaceringar är mycket beroende av innebörden i begreppet godtagbara skäl. Utöver detta talar redan existerande inskränkningar i arbetsgivarens omplaceringsrätt för att ett allmänt krav på godtagbara skäl inte skulle begränsa arbetsgivarens möjligheter att omplacera anställda på ett mer genomgripande sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)