Att tillförsäkras goda levnadsvillkor : En kvalitativ studie om vilka effekter IBIC har haft på LSS- handläggarens arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka LSS-handläggarens upplevelser av effekter kring implementeringen av IBIC, sett till möjligheten att nå måluppfyllelse för individen. Tidigare forskning samt rapporter från Socialstyrelsen har visat på viss problematik kring implementeringen brister i hantering av riktlinjer kopplat till rådande rättspraxis och de lagar som berörs. För att uppnå mitt syfte genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med LSS-handläggare verksamma i samma kommun. Analysen genomfördes i form av en tematisk analys utifrån ”framework” metoden kopplat till Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater.Resultatet visar en komplex bild av IBIC som arbetsmetod inom socialtjänsten, då syftet bakom framtagandet av metoden skulle bidra till bland annat en ökad jämlikhet i besluten samt en ökad jämförbarhet kommuner emellan samt att IBIC skulle bidra till en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Det studien visar är att det med IBIC följde ett större handlingsutrymme för LSS-handläggare att individanpassa utredningar och matcha behov. Som slutsats menar jag att det på ett sätt är gynnande för individen som får fler behov tillgodosedda men inte för målgruppen i sig då besluten beror på vilken handläggare som utreder. Det innebär att huvudmålet för införandet av IBIC i nuläget har fallerat då det inte finns jämförbarhet mellan kommunerna och att de i sin tur inte bidrar till en mer kunskapsbaserad socialtjänst. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)