Att lära sig vara musiklärare. En studie rörande musiklärares uppfattningar om sin utbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Joel Engvall; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande studie grundar sig i funderingar kring musiklärarutbildningens innehåll. I skrivande stund förbereds förändringar av musiklärarutbildningen i Sverige för att öka antalet utbildningsvägar till framförallt kulturskolans verksamhet. Utbildningens bredd påverkar studentens möjlighet att söka erfarenhet i miljön studenten har för avsikt att arbeta i efter sin examen. Föreliggande studie har därför för avsikt att undersöka upplevelser av musiklärarutbildningen från verksamma lärare i syftet att bidra med empiri till utveckling av dagens utbildning. Tillsammans med tidigare forskning rörande musiklärarstudenters åsikter om sin utbildning presenteras upplevelser från dessa verksamma lärare av vad som uppskattades och vad som fanns att önska av deras musiklärarstudier. Grundat i ett sociokulturellt lärandeperspektiv genomfördes personliga intervjuer med ett antal musiklärare med avsikt att skildra deras upplevelser av sin utbildning i förhållande till sin yrkespraktik. Resultatet visar att lärarna överlag är nöjda med sin utbildning men att utbildningen saknade förberedelser för de kunskaper som rör lärarrollen utanför undervisningsrummet. Det spekuleras att denna avsaknad av kunskap beror på inställningen till studierna hos studenterna. Svårigheter att göra kunskap av didaktiska moment i utbildningen kopplades till obalans i erfarenhet av musikerrollen och lärarrollen. Särskilt i början av utbildningen vittnar studiens deltagare om en rådande högst musikalisk inställning bland studenter vilket inte rimmar med studier i lärarrollen. Föreliggande studie kopplar dessa svårigheter att tillägna sig didaktiska kunskaper till avsaknad av en kontext att knyta dessa kunskaper till. Studien föreslår att förändringsarbetet med lärarutbildningen bör innehålla en stark koppling till den yrkespraktik utbildningen har för avsikt att leda till. En tydlig praktisk kontext att koppla teoretiska kunskaper till kan underlätta lärandet hos studenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)