Formativ bedömning och dess betydelse för lågstadieelevers läs- och skrivutveckling : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att urskilja vad tidigare forskning visar om denformativa bedömningens betydelse, gällande läs- och skrivutveckling hos elever ilågstadiet. Vilken betydelse den formativa bedömningen har för eleversläsutveckling, samt hur lågstadieelevers skrivutveckling kan påverkas avanvändandet av formativ bedömning, är de två frågeställningar som ligger till grundför arbetet. Utvald forskning inom läs- och skrivutveckling, samt utvald forskninginom formativ bedömning i skolan har sökts, utvärderats och analyserats genom enlitteraturstudie.Resultatet av litteraturstudien presenteras tematiskt där fyra övergripande temanåterfinns. Dessa teman är skapade utifrån de mest förekommande fynd som gjorts ianalysen av forskningsunderlaget. Resultatet visar att formativ bedömning kan haen positiv betydelse för såväl läs- som skrivutveckling, särskilt om den används pårätt sätt och av den medvetna och skickliga läraren. Ytterligare fynd visar också attformativ bedömning kan utforma framtida undervisning och planering i syfte attutveckla elevernas förmågor och kunskaper vidare, dock med parentesen att dettatillvägagångssätt kan vara både problematiskt och tidskrävande. Fler betydelsefullafaktorer i resultatet utgörs av vikten av lärares återkoppling och respons, samtbetydelsen av interaktion och kommunikation (främst mellan lärare och elev), menockså mellan elever, för att uppnå en främjande utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)