Integration av invandrare på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka problem gällande invandrares integration på arbetsmarknaden som lyfts fram i statliga rapporter och sedan relatera detta till internationell forskning. Uppsatsen fokuserar på begreppen humankapital och statistisk diskriminering som hjälp för att beskriva de faktorer som tas upp. Resultatet av studien visar att internationell forskning är applicerbar på de förhållanden som råder på den svenska arbetsmarknaden för invandrare. De främsta faktorerna som lyfts fram i de statliga rapporterna är diskriminering, bristande språkkunskaper, sämre tillgång till informella nätverk, bristfällig utbildning, det rådande konjunkturläget samt bristande kunskaper om det svenska samhället och den svenska kulturen. Däremot pekar resultaten på att segregering på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden både kan spela en positiv och en negativ roll för integrationen, att bidragstagande bland andra invandrare i närområdet inte har en negativ inverkan på den enskilda individens arbetsmarknadsdeltagande och att utrikes föddas motivation till att söka arbete generellt är god. Det är också tydligt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som genomförts till stor del har varit misslyckade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)