En förbisedd pusselbit i kampen mot sjukfrånvaro - om yrkesmässig self-efficacy, stress och ledarskap

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Olivia Bjurdell; Martina Tapper; [2017-05-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Tidigare forskning fann att yrkesmässig self-efficacykorrelerar negativt med stress och kan påverkas genom ledarskap. Detta varutgångspunkten för denna studie. Syftet var att beskriva och undersökaskillnader samt relationen mellan yrkesmässig self-efficacy, stress ochledarskap hos kvinnliga medarbetare, 31-40 år, på ett medelstort svensktföretag. Studien använde självskattningsformulären The Occupational SelfefficacyScale (OCCSEFF) och Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS)där 83 av 128 medarbetare (64,8 %) deltog. Det genomfördes även 16semistrukturerade intervjuer med anställda inom målgruppen. Resultatet låghuvudsakligen i linje med tidigare forskning. Ett nytt fynd var att långerfarenhet inte automatiskt medförde en högre self-efficacy och en lägre stress.I diskussionen lyftes bland annat yrkesmässig self-efficacy som en viktigpusselbit i framtida hälsofrämjande åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)