Kim Kardashian på Instagram : En studie om kropp och bemötande

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Studiens syfte är att undersöka vilket bemötande Kim Kardashian får på två bilder hon lagt upp på Instagram. Utgångspunkten som kommer att sätta prägeln på studien är två stycken frågeställningar; hur representationen av Kim Kardashians visuella kropp kan förstås i en postfeministisk kontext och hur en diskussion kan föras kring hur hon använder sin kropp som vara samt vilka attityder som kan urskiljas i kommentarerna till Kim Kardashians två Instagrambilder.

Materialet som används för att besvara frågeställningarna är två bilder som Kim Kardashian själv publicerat på sitt Instagramkonto i november 2014. Bilderna föreställer en halvnaken Kim Kardashian poserande med lyxig och utmanande symbolik. Den teoretiska utgångspunkten i studien innefattar postfeminism, kändisskap och parasocialitet. Inom postfeminism förklaras först grundläggande vad begreppet betyder för att sedan gå in på postfeminism i media och hur kvinnokroppen genom tiden har avbildats och framställts. Vidare förklaras kändisskapens syfte, uppbyggnad och utveckling efter internets frammarsch. Det ges en rad exempel på hur parasocialitet i praktiken fungerar och hur den ser ut. Som metod har semiotisk bildanalys och innehållsanalys valts att appliceras på materialet. Det ges en grundlig förklaring till semiotisk bildanalys och dess begrepp. Innehållsanalysen är uppdelad i begreppsförklaring, tillvägagångssätt, kodningsschema och manual samt urval.

I analysdelen appliceras en semiotisk bildanalys på de två utvalda bilderna där det kan konstateras på vilket eller vilka sätt åskådaren kan tolka bilderna och även hur Kim Kardashian använder sig av sin kropp för att kommunicera med sina följare och öka intresset kring hennes persona. Under innehållsanalys analyseras kommentarerna till de två Instagrambilderna med hjälp av kodningsscheman. Av de flera hundratusen kommentarerna valdes 2000 kommentarer ut och analyserades. Slutdiskussionen återknyter till syftet, frågeställningarna samt teoridelen och här redovisas bland annat hur Kim Kardashian använder sin egen kropp som en vara. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)