Sjuksköterskans etiska problem i palliativ vård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Fler människor lever längre och behovet av palliativ vård ökar. Patientens roll i vården har stärkts och allt fler vill vara med och påverka sin sista tid i livet. Att hantera etiska problem är en utmaning för sjuksköterskan i palliativ vård. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans etiska problem i palliativ vård. Metod: Studien är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sammanställdes, granskades och analyserades systematiskt enligt Polit och Becks (2015) nio steg. Databaserna Cinahl och Pubmed användes för att söka artiklar. Resultatet baserades på tio artiklar. Resultat: De tre huvudkategorier som identifierades var behandling av patienten, patientens autonomi och personalens samarbete. I huvudkategorin behandling av patienten identifierades underkategorierna i relation till omvårdnad och i relation till medicinsk behandling. I underkategorin i relation till medicinsk behandling identifierades underkategorin sedering. I huvudkategorin patientens autonomi identifierades underkategorierna närståendes inflytande och sjuksköterskan som företrädare. I huvudkategorin personalens samarbete identifierades underkategorierna bristande kommunikation, oklara roller och otillräckligt stöd. Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskor möter flera etiska problem i palliativ vård. Förbättrad kommunikation i vårdteamet kan minska antalet etiska problem och förbättra vården. Det verkar finnas behov av mer etisk kunskap och etisk reflektion för att öka sjuksköterskors förmåga att hantera etiska problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)