ARBETANDE STUDENTER - Balans i liviet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Olivia Malmgren; [2018-08-21]

Nyckelord: part-time work; stress; student; work; work-life balance; anxiety; need; motivation;

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vad som påverkar studenternas val till arbete,men även att undersöka studenternas egen uppfattning över deras förmåga attbalansera arbete, studier och privatliv.Teori: Tidigare forskning och teorier kring motivation och akademisk framgång, krav-,kontroll- och stödmodellen, studentens upplevelse samt work-life balance. Detförekommer även en begreppspresentation av stress, arbete, utbildning ochfritid.Metod: Uppsatsen är utförd genom en kvalitativ metodologisk ansats. Empirin samladesin genom semistrukturerade intervjuer med åtta arbetande studenter. Studien harinnehållit både ett induktivt och deduktivt förhållningsätt. En tematisk analysanvändes för bearbetning av de transkriberade intervjuerna.Resultat: Studiens resultat visar på att studenterna väljer arbete framför studier för attdämpa stress gällande ekonomi. Vilket tyvärr påverkar deras psykosociala hälsagenom mer stress för studier. För att finna balans i livet väljer studenterna iperioder att prioritera om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)