Barnens plats på skolgården : en studie om hur fysisk aktivitet och hälsa påverkas av skolgårdens utformning

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: I detta kandidatexamensarbete har syftet varit att få en bättre förståelse för hur man skapar en god utemiljö för barn på skolgården. Jag har undersökt hur man planerar utemiljön för att stimulera barn till en ökad fysisk aktivitet genom skolgårdens utformning och innehåll. I studien framgår även hur den fysiska aktiviteten påverkar barns hälsa och motorisk utveckling. Jag har studerat litteratur om hur barn utnyttjar skolgården och på vilket sätt de använder utemiljön, och kommit fram till att de blir mer fysiskt aktiva när utemiljön på skolgården är välplanerad. Jag inkluderade även ett exempel från Linnéskolan i Limhamn/Malmö där jag besökte skolgården och ställde frågor till några elever på skolan. Detta tas upp i uppsatsens slutsats och diskussion. Jag kom fram till hur en skolgård bör utformas för att skapa en god utemiljö där barn samtidigt får en ökad fysisk aktivitet. En skolgård bör ha utrymme för olika aktiviteter, som uppnås genom olika rum och nivåskillnader. Den ska även ha ett varierande innehåll med vegetation, utmaningar samt lösa och fasta lekredskap. Som planerare bör man använda detta som en mall för gestaltning av en skolgård. En viktig aspekt är att få in barnperspektivet, och få med barnens åsikter och idéer i planeringen för att skapa en ännu bättre utemiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)