Förväntningar på manliga och kvinnliga ledare : En kvalitativ studie om medarbetares förväntningar på ledare inom svensk detaljhandel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Problembakgrund: På ledande positioner inom företag består majoriteten av män, trots att flera studier påvisat att kvinnor har utmärkande egenskaper för ett ledarskap som passar i moderna företag. På grund av normer som lever kvar i samhället har kvinnor inte heller samma karriärmöjligheter som män. Inom svensk detaljhandel utgör kvinnor dock en större majoritet än män på de så kallade mellanchefspositionerna, jämfört med andra branscher. Därmed är det intressant att undersöka om medarbetares förväntningar på sin ledares beteende kan förklara orsakerna till den ojämna fördelningen mellan manliga och kvinnliga chefer. Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka förväntningar medarbetare har på ledare inom detaljhandeln samt om förväntningarna skiljer sig beroende på om ledaren är man eller kvinna. Detta för att kunna förstå vad det är som bidrar till att fler män än kvinnor finns på ledande positioner och om förväntningarna har någon koppling till de normer som finns om ledarskap. Metod: Studien baseras på en kvalitativ intervjustudie där data samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sju medarbetare inom olika butiker i svensk detaljhandel. Det empiriska dataunderlaget är uppdelat i två delar kopplat till forskningsfrågorna. Den första delen handlar om medarbetarnas förväntningar på sina ledare medan den andra delen behandlar förväntningar på män och kvinnor som ledare. Resultat: Analysen visar att medarbetare inom svensk detaljhandel förväntar sig ledare som är kommunikativa, relationsorienterade, delaktiga och uppmuntrar till utveckling, vilket överensstämmer med tidigare studier. Normer för hur män respektive kvinnor förväntas bete sig skiljer sig åt genom manliga och kvinnliga könsroller. Däremot har medarbetarna egna erfarenheter av chefer som motbevisar normerna och talar för att män och kvinnor inte beter sig på olika sett på grund av sitt kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)