Formativ bedömning i praktiken- En kvalitativ intervjustudie om lärares användning av

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs 4-6 i grundskolan resonerar kring och beskriver att de använder sig av formativ bedömning iden dagliga undervisningen. Studien synliggör lärares uppfattning kring begreppet formativbedömning och olika tillvägagångssätt vid arbete med formativ bedömning, för att på så visstödja elevers kunskapsutveckling och lärande. Den empiriska undersökningen avsåg attbesvara syftet med utgångspunkt i två frågeställningar: Hur definierar de intervjuade lärarnabegreppet formativ bedömning? Hur beskriver de intervjuade lärarna att de använder sig avformativ bedömning i undervisningen? Studien utgår från en kvalitativ ansats medsemistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Sex verksamma mellanstadielärareintervjuades och delade med sig av sina tankar och tillvägagångssätt vid formativ bedömningi olika undervisningssituationer. Det insamlade materialet har transkriberats till text för envidare innehållsanalys. Resultatet visar att de intervjuade lärarna har liknande definitioner avbegreppet formativ bedömning, där ord i form av: återkoppling, stöttning, kamratrespons,självbedömning samt delaktighet och tydlighet av aktuella mål, är vanligt förekommande.Vidare synliggör resultatet många olika tillvägagångssätt som används som stöd vid formativbedömning i undervisningen. De sex intervjuade lärarna använder sig exempelvis avfeedback, bedömningsmatriser och kamratrespons. I resultatet framkommer även att detkollegiala samarbetet är av stor vikt vid formativ bedömning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)