Utsatta områden - mål och medel : En studie om Polisen och dess arbete i de utsatta områdena

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar poliser och deras arbete i de så kallade utsatta områdena. Två rapporter från Nationella operativa avdelningen används som utgångspunkt för att undersöka hur de utsatta områdena beskrivs. En enkätundersökning har genomförts för att utreda enskilda polisers syn på sitt arbete med de utsatta områdena. Diskursanalys används för att precisera det normativa som formas av Polismyndigheten kring begreppet utsatta områden. Utifrån Bacchis diskursanalys, främst i fråga om problemformulering, Ingrams, Schneiders och deLeons socialkonstruktivistiska teori och Lipskys idéer om närbyråkrater analyserar vi de enskilda polisernas förhållande till strukturer kring arbetet med de utsatta områdena. Enkätundersökningens svar kombinerat med analysen av rapporterna resulterar i att en avsaknad av riktlinjer och metoder skapar möjligheter för Polismyndighetens diskurs att påverka enskilda polisernas arbete. Samtidigt utmanar polisernas egna erfarenheter de diskursiva idéerna om de utsatta områdena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)