Classification at the Swedish alcohol monopoly : A study of the classification system of beverages at Systembolaget

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för ABM

Sammanfattning:

Denna uppsats handlar om Systembolagets dryckesklassifikation. För att hjälpa kunder att matcha mat och dryck har Systembolaget utvecklat ett klassifikationssystem med tre klassifikationsaspekter: smaktypen, som beskriver dryckens karaktär, smakklockorna, som beskriver olika smakupplevelser, och matsymbolerna, bilder som indikerar ett användningsområde. Uppsatsen studerar hur Systembolaget klassificerar drycker och hur butiksanställda använder sig av klassifikationsaspekterna i kundmöten. Denna studie använde sig av genreteori som konstruerad av Jack Andersen och Jens-Erik Mais tankar om klassifikation i kontext. Genreteori inspirerade metoden. 

Studien bestod av en intervju med produktinformatörer på Systembolaget och en enkät som skickades till butiksanställda. Intervjun visade att Systembolagets klassifikationssystem är standardiserat och att dryckerna klassificeras metodiskt. Klassifikationsaspekterna tilldelas sensorsikt, där de tilldelade smakklockorna påverkar valet av smaktyper och matsymbolerna bestäms med hjälp av smakklockorna och smaktyperna. Enkäten visade att butiksanställda främst använde sig av smaktyperna och smakklockorna och gjorde detta praktiskt, genom att rekommendera drycker, eller pedagogiskt, där målet var att lära kunderna om dryckerna och klassifikationssystemet. Matsymbolerna var inte användbara för de som har kunskap om mat och dryck men användes av kunder. Anställdas användning av klassifikationssystemet låg i deras genrekunskap. De praktiska och pedagogiska synsätten var genrer av aktivitet som förverkligade klassifikationen till användbara verktyg istället för enbart beskrivande aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)