Kunskapsutveckling : Om matematikbokens betydelse för lärandet i tidiga år

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Författare: Malin Stångberg; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Malin Stångberg

Kunskapsutveckling

Om matematikbokens betydelse för lärandet i tidiga år

Study about pupil’s knowledge in mathematics

Antal sidor: 25

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i tidiga skolåren lär sig matematik.

Dessutom ville jag få fram om eleverna fick bättre förståelse och ett annat förhållningssätt till

vardagsmatematik om man arbetar utan matematikbok. Detta undersökte jag utifrån tre lärares

perspektiv genom intervjuer.

Mina frågor lyder:

Hur lär sig barn inom matematiken?

Vad händer med barnens förhållningssätt till matematik om man tar bort matematikboken?

Kan bortplockandet av matematikboken bidra till ökad individualisering i skolarbetet?

Får eleverna bättre förståelse för vardagsmatematik utan bok?

Genom insamlandet av teorierna och med hjälp av mina intervjuer med lärarna har jag

kommit fram till flera olika slutsatser som kan påverka hur barn lär sig inom matematiken till

exempel genom ett varierat och stimulerande material, goda samtal och diskussioner och

lärarens roll som en god förebild. Om eleverna inser sambandet mellan matematik i vardagen

och skolmatematik skulle fler tycka att matematik var både roligt och intressant och lättare att

förstå.

Sökord: Matematik, inlärning, kognitiv teori, sociokulturell teori

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)