Intern employer branding - Inser organisationer vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Dagens samhälle är i ständig förändring och utveckling, där globalisering och teknologin har påverkat vår arbetsmarknad i stor omfattning. Som ett resultat av detta ser arbetsmarknaden annorlunda ut, en arbetstagare strävar inte endast efter de monetära belöningarna längre. Organisationer måste nu möta nya krav och tillfredsställa arbetstagarens motivation-, relations- och utvecklingsbehov. Det har blivit allt viktigare för organisationer att inse vikten av att utveckla strategier för att behålla, utveckla och attrahera anställda, där ledarskap och intern employer branding samt lärande är viktiga komponenter. I denna uppsats analyseras relationen mellan ledarskap och den interna employer brandingen inom organisationer, samt hur det kan bidra till medarbetarnas lärande. Uppsatsen är av teoretisk karaktär och grundar sig i en litteraturstudie. Litteraturstudien är utformad utifrån fem nyckelord; ledarskap, intern employer branding, medarbetarerbjudande, motivation och arbetstillfredsställelse samt lärande och grundar sig i tidigare forskning i form av litteratur och artiklar. Utifrån syftet och litteraturstudien görs en analys och diskussion samt en avslutande reflektion som berör vikten av ett ledarskap som fokuserar på människan och dess behov, genom arbetet med intern employer branding. Detta är en ständigt pågående process som beroende på kontext och kollektiv bidrar till lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)