En utvärdering av omeprazolbehandling vid magsår hos häst

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Diagnosticering av magsår hos häst har blivit allt vanligare de senaste åren med en förekomst på hela 90% inom vissa grupper. Alla hästar, oavsett ras och ålder, kan utveckla magsår men det är däremot inte alla hästar som uppvisar kliniska symtom. Det är vanligare att skador uppkommer i magsäckens kutana del än i körtelslemhinnan och diagnos ställs genom gastroskopi. Den största riskfaktorn för uppkomsten av kutana magsår hos häst tycks vara ökad träningsintensitet och det är ovanligt att magsår läker spontant vid fortsatt kontinuerlig träning. Vid behandling av magsår hos häst fokuseras det framförallt på att minska syraproduktionen och öka pH i magsäcken. I den här litteraturstudien har omeprazol utvärderats som ett farmakologiskt behandlingsalternativ till hästar med magsår genom att väga fördelar mot nackdelar och vidare diskuterat hur behandlingen bör tillämpas i praktiken. Många preparat för behandling av magsår saknar bevisad effekt i tidigare studier och har en kort verkningstid som kräver flera doser per dygn. Omeprazol verkar däremot vara ett mycket effektivt och praktiskt mer tillämpbart alternativ både för behandling och i förebyggande syfte. Det krävs endast en dos dagligen och magsåren hos större andelen av de hästar som ingår i studierna har förbättrats eller läkts av helt. Inga allvarliga biverkningar har ännu rapporterats vid behandling med omeprazol på häst men tendenser till påverkan på metabolism av lipider, proteiner och mineraler samt försämrad njurfunktion har noterats i en undersökning. Administrering sker framförallt via oral pasta och i Sverige finns endast ett preparat tillgängligt idag (GastroGard) eftersom patenten ännu inte har gått ut. Användningen i Sverige har begränsats delvis på grund av den höga kostnaden samt den karenstid för tävling på fyra dygn som är satt för omeprazol. Signifikanta skillnader i effekt hos omeprazol har uppmärksammats vad gäller individuell upptagningsförmåga i tarmen, administrering i förhållande till foder och träning, lokalisation av ulcus i magsäcken och vilken dos och beredningsform som används. Inför framtiden pågår forskning som syftar till att förbättra den orala biotillgängligheten av omeprazol så att dosen och kostnaderna kan sänkas genom användning av exempelvis enterogranulat som beredningsform. Omeprazol får däremot inte vara en ersättning för god hästhållning och bäst resultat för läkning och mindre risk för återfall har erhållits då behandling med omeprazol har kombinerats med förändringar i hästens skötsel och utfodring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)