Mesenkymala stamceller som behandling vid osteoartrit och tendinit på häst

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Caroline Frisch; [2020]

Nyckelord: mesenkymala stamceller; MSC; osteoartrit; tendinit;

Sammanfattning: Hälta är den vanligaste orsaken till nedsatt prestation, tränings- och tävlingsbortfall hos häst i Sverige. De vanligaste orsakerna till hälta på häst är skador på leder, senor och ligament. Inget idag registrerat preparat eller läkemedel har visat sig kunna reversera eller stoppa utvecklingen vid ledsjukdom som osteoartrit (OA)så behandling av skador på led har främst fokuserats på att minska inflammation och smärta.Vid behandling av senskador ligger fokus på att få en läkning med samma struktur som ursprungsvävnaden. Flera olika preparat har testats, som t.ex. hyaluronsyra (HA), polysulfaterade glukosaminoglukaner (PSGAGs) samt PRP. Både för behandling av OA och senskador har stamceller föreslagits som alternativ för att återställa vävnaden och minska inflammation. Under de sista åren har intresset vänts mot mesenkymala stamceller (MSC), som antas kunna ha både antiinflammatoriska och regenerativa egenskaper. Dessutom anses MSC vara immunpriviligerade, då de saknar uttryck av MHC II molekyler. Studien gjordes som en retrospektiv journalstudie, där 137 hästar som behandlats med allogena MSC på en klinik i Stockholm inkluderades. Både hästar som tidigare behandlats med andra preparat samt hästar som inte fått någon annan behandling inkluderades, liksom hästar med mer än en hältutlösande faktor. Hästarna prestationsnivå varierade från inget arbete/lätt träning till tävling på högsta nivå. Behandlingen bestod i allogena MSC utvunna från postmortalt samlad benmärg från hästar som av olika orsaker ändå skulle avlivas. Av 137 MSC behandlade hästar följdes 125 upp kliniskt. 112 av dessa bedömdes vid klinisk uppföljning som ohalta och av dessa kom 90 hästar tillbaka till träning/tävling. 60 hästar var fortfarande i träning minst 6 månader efter att de bedömts som friska/ohalta. 3 hästar uppvisade biverkningar i form av ökad hälta, värme och svullnad vid injektionsplatsen 0-6 dagar efter behandling, som minskade inom 24 timmar efter behandling med antiinflammatoriskt läkemedel. Resultatet i denna studie indikerar att behandling med MSC vid OA och tendinit tycks vara patientsäkert och kan potentiellt, i tidigt skede, stoppa eller hämma utvecklingen av OA alternativt lindra de kliniska symtomen hos drabbade hästar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)