Kompetensutveckling som karriärvägledning : En fallstudie kring Combitech talent program

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Begreppet Career management skills är centralt inom vägledningen idag och sätter fokus på utvecklandet av förmågor för att kunna ta ansvar för en livslång karriärutveckling i en föränderlig omvärld. I denna fallstudie har vi valt att undersöka om Combitech Talent Program (CTP) skulle kunna sägas vara karriärutvecklande för deltagarna. Programmets huvudsakliga syfte är att säkra kunskapsöverföring mellan olika medarbetare och att få nya och relativt oerfarna medarbetare att bli erfarna snabbare. Ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta är användandet av dialogseminarier utifrån dialogseminariemetoden där reflektion, association och kommunikation är centrala beståndsdelar. Genom att studera dialogseminariemetodens utgångspunkter och tillämpningsområden samt intervjua personer som går eller har genomgått CTP och försöka förstå deras berättelser med hjälp av karriärteorierna LTCC-Planned Happenstance och Cognitive Information Processing approach har vi funnit att det finns klara beröringspunkter mellan deltagarnas upplevelser av CTP och det som är beståndsdelar i våra valda karriärteorier. Främst handlar detta om djupare förståelse kring yrkesroll, självinsikt och betydelsen av förhållningssätt samt utvecklande eller fördjupande av färdigheter. Vi ser också goda möjligheter för vägledare att använda sig av dialogseminariemetoden i gruppvägledning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)