Digitalisering i vården : Sjuksköterskans upplevelse av att använda digitala verktyg i omvårdnadsarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Dagens samhälle utvecklas i takt med den digitalisering som sker. Inom vården innebär digitaliseringen att nya digitala verktyg har implementerats och fler är sannolikt på gång. Digitala verktyg är ett hjälpmedel för sjuksköterskan i mötet med patienten och används för att kunna öka tryggheten och göra patienten mer delaktig i sin vård. Den snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på sjuksköterskans kompetens. Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att använda digitala verktyg i omvårdnadsarbetet. Studiedesignen som användes var en litteraturöversikt och databaserna CINAHL och Primo användes för att hitta relevanta artiklar. Resultatet baseras på elva artiklar varav nio kvalitativa och två mixed method. Tre huvudteman framkom i resultatet: Fördelar med digitalisering, utmaningar med digitalisering och undervisning. En av fördelarna med digitala verktyg var att omvårdnadsarbetet effektiviserades. En av utmaningarna var att sjuksköterskorna upplevde att det fanns brister i kunskapen kring de digitala verktygen och att utbildningen var otillräcklig. Kunskapsbrist påverkade vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient negativt. För att lyckas med att implementera digitala verktyg i omvårdnadsarbetet krävdes utbildning och uppföljning. Utbildning och stöd visade sig vara en central del för att sjuksköterskan skulle kunna känna trygghet i att använda digitala verktyg i mötet med patienten. Att sjuksköterskan känner trygghet kommer i slutändan förbättra sjuksköterskans arbetsmiljö och förbättra vården för patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)