Effekterna av torka på urbana träd

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

Författare: Mina Johansson; [2023-05-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Med ett förändrat klimat ökar klimatstressen genom förhöjda temperaturer och förändrad nederbörd. Det leder till att extremväder som torka blir mer vanligt och städer är extra utsatta. I städer förhöjs effekterna på grund av Urban Heat Island effekt vilket betyder att städer värms upp snabbare på grund av mängden asfalt och betong i kombination med avsaknad av vegetation. Ett sätt att motverka dessa effekter är att implementera grön infrastruktur i städerna vilket betyder öka mängden vegetation i städerna, speciellt träd. Träd kräver vissa faktorer för att överleva, exempel på faktorer är vatten, yta och näring. Städer är oftast begränsade i dessa faktorer vilket skapar en stressfull miljö för trädet. Träd kan utsättas för stress om de inte får tillräckligt med någon av dessa faktorer. Med de förväntade klimatförändringarna riskerar nederbördsmönstret att förändras vilket i sin tur riskerar att försämra trädets hälsa på grund av vattenbrist. Om trädet utsätts för den här typen av stress försämras trädets funktion att utföra livsviktiga funktioner så som fotosyntes och vattentransport även kallad hydraulisk funktion. Detta kan i sin tur påverka trädets tillväxt. Jag kommer i denna studie undersöka hur stressen i stadsmiljön som förhöjs av torka påverkar trädets tillväxt och hur den varierar beroende på vart i staden trädet befinner sig. Studien är en litteraturstudie och baseras på sex andra artiklar som undersökt detta. Resultatet blev att träd i mer öppna miljöer som parker påverkades mer än träd som var planterade i mer begränsande planteringsbäddar längs gator. Syftet med studien var även att undersöka hur tillväxten påverkades av torkår och geografisk variation. Resultatet påvisade en lägre tillväxt för träden under torkår samt att USA hade lägre tillväxt än jämförda länder Australien och Tyskland under torkår. Resultat från denna studie är motstridigt till det generella resultatet som ett flertal andra artiklar kommit fram till. De flesta artiklar får ett resultat som säger att gatuträd borde vara mer påverkade än parkträd. Att resultatet är motstridigt kan bero på ett flertal faktorer. Torkeffekten kan variera beroende på vilken stad som observationerna är tagna från samt vilken art som undersöktes. Tillväxten hos träd påverkas även av ett flertal andra faktorer än bara klimatet. Andra faktorer som spelar roll i trädens tillväxt är ålder, planteringsmiljö och underhållsarbete vilket kan ha stor individuell effekt och kan ha påverkat denna studies resultat. En annan slutsats kan vara att träd i gatumiljöer har anpassat sig till tuffare klimat och med det är mer förberedda för torkperioder då de har de inbyggda mekanismerna för att hantera det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)