Kartläggning och effektivisering av den interna materialförsörjningskedjan : - en fallstudie hos LKAB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Det blir allt viktigare med en väl fungerande flödeskedja som kan hantera material och tjänster på ett så effektivt sätt som möjligt. Studier visar på att det är flödeskedjorna som konkurrerar med varandra och inte företagen, vilket medför att kedjorna behöver vara konkurrenskraftiga. Detta sker genom att de aktiviteter som flödeskedjan består av integreras med varandra för att minimera slöseri av värdefulla resurser. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort effektiv integrering med hjälp av automatisering. Implementering och införande av automatisering i flödeskedjan ökar möjligheten till att integrera olika aktiviteter inom kedjan då det bland annat möjliggör datainsamling av information som kan delas och spridas genom hela flödeskedjan. Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera flödeskedjan för materialförsörjning hos fallföretaget LKAB, för att sedan utreda huruvida de med hjälp av automatisering och utveckling av de processer som kedjan består av kan förbättra sin produktivitet. Studien fokuserar på processerna i materialförsörjningen ända från den hubbverksamhet som i dagsläget används, hela vägen till de interna slutkunderna, vilket är de anställda på LKAB. Målet med studien är att leverera konkreta förslag som är väl anpassade efter företagets miljö och som fokuserar på de interna slutkunderna. Utifrån den nulägesbild som togs fram med hjälp av intervjuer, observationer och genomgångar, tillsammans med den genomförda litteraturstudien, analyserades de olika processerna i flödeskedjan. Genom analysen framgick det bland annat att det arbete som utförs vid hubbverksamheten inte är integrerat med resterande delar av flödeskedjan. Utöver detta framgick det att det nuvarande arbetssättet vid centralförrådet och framförallt godsmottagningen involverar mycket manuellt men nödvändigt arbete. Litteraturstudien användes sedan för att utvärdera och identifiera tänkbara lösningar för att effektivisera dessa processer för att uppnå ökad produktivitet i flödeskedjan. Via studien framgick det att automatisering leder till ökad produktivitet genom bland annat avlastning av manuellt arbete, ökad arbetsproduktivitet och minskade ledtider. Utifrån detta studerades och analyserades tre olika automatiseringslösningar, streckkod-, RFID-, och IoT-lösningar. Resultatet visade på att de tre olika lösningarna har olika fördelar och utmaningar kopplade till en implementering hos fallföretaget. Av de tre lösningarna anses streckkoder vara minst fördelaktig men också medföra minst utmaningar, medan RFID och IoT är mer fördelaktiga men också är kopplade till större utmaningar. Rekommendationerna till LKAB är att optimera det befintliga arbetet med cross-docking som i nuläget utförs vid hubbverksamheten. Detta genom att utveckla uppdelningen av gods för att minska dubbelhantering av gods i flödeskedjan. Fallföretaget rekommenderas även att implementera RFID-, och IoT-märkning av gods, för att minimera den manuella hanteringen, öka spårbarheten och öka flexibiliteten. En implementering av dessa rekommendationer skapar möjlighet till att delar av det inkommande godset inte längre behöver hanteras i centralförrådet. Detta gäller för det gods som ska levereras direkt till de interna slutkunderna och därmed inte lagerläggas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)