Sambandet mellan ägandekoncentration och kapitalstruktur i olika branscher på den svenska börsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Forskning och teori kring kapitalstrukturen och dess påverkande faktorer är ett ämne som länge diskuterats. Tidigare forskningsresultat skiljer sig åt, både när det gäller vilka faktorer som påverkar samt på vilket sätt dessa påverkar. Ägandekoncentration är en av variablerna som undersökts tidigare, även resultaten för denna variabels påverkan på kapitalstrukturen är motstridiga. Forskning har också påvisat att branschtillhörighet är en viktig variabel för vilken kapitalstruktur ett företag har, då företag inom samma bransch tenderar att har liknande kapitalstruktur. Därför är det av intresse att undersöka hur sambandet ägandekoncentrationen och kapitalstruktur ser ut i olika branscher på den svenska börsen.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan ägandekoncentration och kapitalstruktur i olika branscher på den svenska börsen. Utöver detta syftar studien till att undersöka om en generell slutsats kan dras för ägandekoncentrationens samband med kapitalstrukturen i svenska börsnoterade företag som helhet.Metod: Studien grundar sig i en kvantitativ metod där datainsamling skett via Retriever Business, separata årsredovisning och böcker. Datan har sedan strukturerats och bearbetats i Excel innan den slutligen exporterades till SPSS för analys.Resultat och slutsatser: Resultatet i denna studie tyder på att det finns ett samband mellan ägandekoncentration och kapitalstruktur i fyra av åtta branscher på den svenska börsen. Hur sambandet mellan ägandekoncentrationen och kapitalstruktur ser ut i dessa branscher skiljer sig åt. Däremot visade resultaten, för urvalet som helhet, att ägandekoncentrationen inte har ett signifikant samband med soliditet.Förslag till fortsatt forskning: Utifrån studiens resultat ges förslagen att använda en annan definition av ägandekoncentration för att eventuellt fånga en annan dimension av ägande samt att undersöka om typen av ägare har en påverkan på kapitalstrukturen. Utöver det ges förslaget använda sig av en mer preciserad indelning av branscherna för att tydligare fånga effekterna av bransch på ägandekoncentration. Slutligen ges förslaget att använda samma modell men på onoterade företag, alternativt att inkludera fler förklaringsvariabler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)