Religiösa utmaningar i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie om hanteringen av en religiös mångfald i Idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka idrottslärare på gymnasienivå, som arbetar på olika skolor lokaliserade i områden med varierande grad av kulturell mångfald, gällande deras erfarenheter kring religiösa utmaningar inom ämnet idrott- och hälsa. Studiens frågeställningar är: - Vilka religiösa utmaningar upplever lärarna existerar, i relation till ämnet idrott och hälsa? - Hur hanteras dessa religiösa utmaningar? - Vilka kompetenser anser lärarna vara viktigt vid hanterandet av utmaningar som kan uppstå, och hur kan man se på det utifrån det interkulturella perspektivet?   Metod En kvalitativ metod användes i studien, 4 idrottslärare från 3 olika kommuner intervjuades digitalt. De digitala intervjuerna spelades in och transkriberades, sedan gjordes en innehållsanalys för att få fram resultat. Det interkulturella perspektivet användes som ett teoretiskt perspektiv för att tolka resultaten.   Resultat Resultatet av studien var att de elever som upplever och påverkas av religiösa utmaningar var främst muslimer, mer specifikt muslimska flickor. De undervisningssituationer som anses vara utmanande eller ett hinder för religiösa elever är simning och dans, samt när muslimska elever fastar under den islamiska månaden Ramadan. Lärarna hanterade utmaningarna på liknande sätt, resurser och förutsättningar spelade en roll i alternativen som kunde erbjudas till eleverna som lösningar. Graden av interkulturell pedagogisk kompetens varierade mellan lärarna men det som framkom var att kommunikation, förståelse och kunskap var nyckeln till hanterandet av utmaningarna, dock framkom några spår av etnocentriska tankesätt bland lärarna.   Slutsats  Svenska skolor och lärare är medvetna om religiösa elevers behov och är till viss mån villiga att anpassa undervisningen för att skapa förutsättningar för elever, dock finns det begränsningar som påverkas av lärarens förmåga att uppskatta elevers behov, interkulturell pedagogisk kompetens och även resurser som skolan har eller är villiga att använda. Religiösa elevers upplevelser och utmaningar i den svenska skolan behöver studeras vidare och fler studier behöver göras, för att inkludera fler elever som kan bli andrafierade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)