Ergonomiskt Burklock : en produktutvecklingsprocess av skruvlock för glasburkar

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Ergonomi

Sammanfattning:

Det här arbetet syftar till att utforma ett ergonomiskt lock till glasburkar innehållandelivsmedel. Locket ska ersätta de skruvlock som finns idag då dessa upplevs somsvårhanterliga bland reumatiker. Personerna i fråga har svårare att genomföra vissarörelser än andra vilket bland annat beror på stela och ömmande leder. Problemen ochsvårigheterna varierar men det kan vara rörelser som att greppa saker, användapincettgreppet (tumme och pekfinger), stödja, precisera samt vrida.

Olika rörelser och positioner påverkar handens styrka och funktion. Den mestfunktionella positionen är när handen och handleden hålls raka, vilket inte är möjligtdå ett skruvlock ska öppnas. Skilda forskningsrapporter har belyst problemet medvridande moment och åtgärder till dessa. På marknaden finns en mängd hjälpmedeltill skruvlock men enligt utvärderingar gjorda av reumatiker är inget riktigttillfredställande. Utvärderingar har även gjorts på andra typer av lock med resultatetatt många brister finns på dem med. Efter att ha intervjuat personer i målgruppenkunde olika kundbehov och viktiga produktegenskaper listas. För att utforma energonomisk produkt har lösningar till påträffade problem utarbetats och en checklistaför hur ergonomiska handverktyg ska utformas har använts som stöd. Metoder somQFD och Pughs metod har använts för att välja ut ett koncept bland flera som bästuppfyller de krav som framkommit under arbetets gång.

Resultatet är ett lock som helt löser problematiken med vridande moment. Istället föratt öppna och stänga locket genom att skruva av det, som är fallet i dagsläget, kan detöppnas och stängas genom en nedåtriktad kraft vilken fångas upp av en knapp. Rakarehänder och handleder kan användas vilket är den mest skonsamma positionen vidarbete. Storleken på knappen är så stor att locket kan öppnas inte bara med hjälp avfingrarna och händerna utan även med hjälp av armbågen eller andra delar av kroppenom så önskas. Motståndet på knappen är tillräckligt stort för att locket inte ska kunnaöppnas av misstag men samtidigt så litet att ingen större kraftansträngning behövs.Locket är ergonomiskt utformat och lätthanterligt för reumatiker vid både öppningoch stängning av glasburkar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)