Självledarskapsom strategi. Kan vi leda oss själva bort från den negativa stressen och kan fysisk aktivitet underlättaprocessen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Ernst Holm; Febe Hindsfors; [2021-09-02]

Nyckelord: fysisk aktivitet; hälsa; självledarskap; stress;

Sammanfattning: Introduktion: Stress är ett ökande problem i dagens samhälle och självledarskap har visat sig kunna förebygga stress på en individuell nivå. Det saknas däremot studier som undersöker självledarskap i samband med vart stressen kommer från. Studier har även visat att självledarskap ökar engagemanget för träning och att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på individens självreglering. Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma individer för att se om det finns ett samband mellan grad av självledarskap och upplevd stress samt om det är någon skillnad på hur mycket stress som upplevs från olika delar av livet beroende på grad av självledarskap.Författarna önskade även se om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet och självledarskap. Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes med totalt 46 svarande. Resultat: Resultatet visar att 72,1% (n=31,) hade en medelhög till hög grad av självledarskap med en låg nivå av upplevd stress. Den högsta andelen stress rapporteras komma från arbetet (77,8%, n=35), följt av tidsbrist och sociala relationer (60%, n=27). Resultatet visar även att de med hög grad av självledarskap rapporterar en lägre andel stress på arbetet jämfört med de som har en medelhög grad av självledarskap. Majoriteten av respondenterna med hög aktivitetsnivå visar på en medel eller hög grad av självledarskap(61,6%, n=24). Slutsats: Resultatet indikerar på att det skulle kunna finnas ett samband mellan både självledarskap och upplevd stress samt självledarskap och fysisk aktivitet. Det viktiga ämnet tillsammans med studiens lilla och riktade urval talar för att fler studier behöver utföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)