Vem ser ett bortvalt barn?En intervjustudie med några specialpedagoger och förskollärare

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Linda Grönberg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: SPP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT 2016 Handledare: Eva Gannerud Examinator: Ernst ThoutenhoofdKod: VT16-2910-081-SPP610Nyckelord: Förskola, bortvald, lek, lärande, normer, specialpedagogik, frilek AbstractSyfte:Syfte med studien är att undersöka hur några förskollärare och specialpedagoger ser på barn som blir bortvalda i den gemensamma lek.Metod:Studiens resultat bygger på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med förskollärare ochSpecialpedagoger verksamma inom förskolan. Varje intervju inleddes med att specialpedagogen eller förskolläraren tog del av en vinjett, för att ha som en inledande utgångspunkt under intervjun.Resultat:Tidigare forskning visar att var femte barn står utanför den gemensamma leken och kan sessom om de är bortvalda av de andra barnen i gruppen. Hälften av dessa barn väljs bort av attde är utåtagerande, medan de övriga väljs bort för att de har låg status i barngruppen. Dessabarn är ofta väldigt smidiga och håller sig inom den norm om hur ett barn bör vara i enförskolekontext. Dock får dessa sällan eller aldrig tillgång till att vara deltagande i dengemensamma fria leken. Resultatet av denna studie visar att den grupp av barn som deintervjuade beskriver får mest stöd är de barn som är utåtagerande, medan erfarenheten kringbortvalda barn för de har låg status inte är lika omfattande.En slutsats av studiens resultat är att de bortvalda barnen oftast inte uppmärksammas och fårdet stöd som behövs för att de ska få samma möjligheter till lärande och utveckling som deraskamrater som deltar i den gemensamma leken. Studien visar även att specialpedagogerna somdeltar aldrig direkt har fått en förfrågan kring ett bortvalt barn eller att förskollärarna söktextra stöd eller hjälp för ett barn som detta. Detta då bortvalda barn inte frångår den norm förhur ett barn bör vara i en förskolekontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)