Varumärkesbyggande : En studie om hur Telge Energi byggt upp ett grönt varumärke på den svenska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Idag är samhället väldigt miljöinriktat och allt fler människor uppskattar ett utbud av hållbara resurser för en hållbar utveckling. Många företag tillämpar detta i sitt varumärkesbyggande jämsides med andra strategier och faktorer för att uppnå ett starkare varumärke.

Vi har valt att avgränsa oss till elbolaget Telge Energi som befinner sig konkurrenspräglad bransch för att undersöka hur de byggt upp sitt varumärke. Ett av till att vi valt Telge Energi är på grund av att företaget gått ut med att de har blivit utsedda Sveriges grönaste elbolag.1Förutom att vi har god access till företaget är ytterligare ett att de även säger sig erbjuda förnyelsebar el och utmanar därmed de större konkurrenterna inom den svenska elbranschen.

Med utgångspunkt i att få ökad förståelse för Telge Energis varumärkesbyggande har som mål att belysa viktiga faktorer och strategier som företaget tillämpat och som företag kan inspireras av. Dessa faktorer och strategier som vi har fastställt ur studien även försökt illustrera i en egen modell. Dessutom har vi även tagit fasta på brister i Energis varumärkesbyggande i relation till vår valda teoretiska referensram, som kan vara hjälp och användning för företaget i framtiden.

Den teoretiska referensramen är främst baserad på David A. Aaker, men även Mats tidskriften Strategic decision, Bhimrao M. Ghodeswar och Elisabet Garriga och Domènec. Deras teorier har varit relevanta för denna uppsats och behandlar brand equity, framgångsrikt varumärkesbyggande, varumärkesidentitet, varumärkesledarskap, varumärkesorientering CSR (Corporate Social Responsibility). Dessa olika områden som författarna berör har oss att öka förståelsen för varumärkesbyggande samt besvara studiens syfte.

Genomförandet av uppsatsen har bedrivits med hjälp av en kvalitativ ansats för att besvara syftet. Primärdatat består av djupintervjuer med Telge Energis ledning och sekundärdatat används främst i problembakgrunden för uppsatsen.

I analysen har vi jämfört den teoretiska referensramen med empirin, som erhållits från djupintervjuerna för att i synnerhet uppnå en ökad förståelse för Telge Energis varumärkesbyggande samt belysa viktiga faktorer i företagets varumärkesbyggande. Resultatet från analysen visar att de faktorer och strategier som har varit till fördel för Telge Energi vid uppbyggnaden av det egna varumärket är varumärkesdifferentiering, att ha en lojal kundbas, att utnyttja ett flertal kommunikationskanaler, att skapa en bra bild av företaget med hjälp av CSR samt med hjälp av kärnvärden införliva valda tekniker och strategier för varumärkesbyggande i företagets alla funktioner och verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)