Att börja på förskolan- en litteraturstudie om barns inskolning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elisabeth Hirmas Karner; Emeli Jansson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractAtt skolas in i förskolans verksamhet är en process som alla barn som går på förskolan har varit med om. Mötet med förskolans värld kan ses som den första kontakten som barnet och dess familj har med skolans värld. Intresset för barns inskolningsprocess i förskolan väcktes av ett Facebookinlägg där en förälder frågade verksamma förskollärare om vilken forskning som låg till grund för metoden tre dagars föräldraaktiv inskolning, vilken flera förskolor idag använder sig av. Ingen av de förskollärare som svarade på inlägget redovisade någon vetenskaplig grund för de metoder som användes i deras verksamhet. Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Vi vill i denna studie därför undersöka vad det finns för forskning om barns övergång från hemmet till förskolan. Syftet har varit att kartlägga den forskning som finns om barns inskolningsprocess. Mer specifikt ville vi undersöka vad en lyckad inskolning är enligt den forskning som finns och vilka aktörers perspektiv som forskarna valt att utgå ifrån. Vidare ville vi undersöka om några slutsatser kunde dras om faktorer för en lyckad inskolning av barn i förskolan, samt om det fanns några för- och nackdelar med de metoder som användes.En systematisk litteraturstudie användes som metod för att undersöka våra forskningsfrågor. Det utvalda materialet har syntetiserats och analyserats utifrån ett antal teman som sedan har diskuterats. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att det finns en begränsad mängd forskning om barns inskolning i förskolan och mer forskning och kunskap behövs inom området. Trots att materialet var litet har barns inskolning studerats från olika synvinklar, vilket bidrog till att ett försök till generalisering gjordes. I de teman som dominerar den forskning som finns framträder faktorer som att goda relationer mellan barn, föräldrar och förskollärare är viktiga för en lyckad inskolning. Dessutom synliggjordes att förskolans kvalitet och förskoll

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)